Regulamin w formacie PDF
Regulamin w formacie DOC

Karta Identyfikacyjna w formacie PDF (załącznik nr 1)
Karta Identyfikacyjna w formacie DOC (załącznik nr 1)

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w formacie PDF (załącznik nr 2)
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w formacie DOC (załącznik nr 2)

R e g u l a m i n

 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego

 „Poznajemy Ojcowiznę”

 I. Założenia ogólne

1.      Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” (zwany dalej konkursem) jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej.

2.      Konkurs ma charakter cykliczny, odbywa się nieprzerwanie od roku 1994, w edycjach realizowanych w ramach roku szkolnego.

3.      Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (w imieniu którego nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK) i redakcja miesięcznika turystyczno-krajoznawczego „Poznaj swój kraj”.

4.      Konkurs jest jednym z najstarszych tego typu przedsięwzięć w Polsce, stanowi formę edukacji nieformalnej kierowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

5.      W poszczególnych edycjach, jak i na poszczególnych etapach, współorganizatorami konkursu mogą być instytucje, placówki i organizacje edukacyjne, kulturalne itp. spoza środowiska PTTK.

6.      Informacje związane z konkursem publikowane są na stronie internetowej www.mlodziez.pttk.pl.

 

II. Cel konkursu

1.      Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego.

2.      Celami konkursu są również:

a)      pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju, poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek,

b)      rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,

c)      rozwijanie wśród młodych krajoznawców pasji do poznawania i opisywania swojej Ojczyzny,

d)     nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych,

e)      kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych,

f)       integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk,

g)      wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny,

h)      zapobieganie, poprzez udział w konkursie, patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży,

i)        budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem.

 

III. Zasady udziału i organizacji konkursu

1.      Konkurs przeprowadzany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej. W kategorii zespołowej mogą brać udział grupy liczące od 2 do 4 uczestników.

2.      Konkurs przeprowadzany jest w następujących typach szkół: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

3.      Podstawą udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej, w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną. Praca konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym.

4.      Praca konkursowa może powstać w ramach projektu uczniowskiego, przygotowanego np. w czasie zajęć z edukacji regionalnej.

5.      Przykładowy zakres tematyczny prac:

a)      mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska,

b)      dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje,

c)      historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci,

d)     ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju,

e)      moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne,

f)       moja szkoła, historia i tradycje SKKT PTTK w mojej szkole,

g)      Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie,

h)      losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.

i)        aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.

6.      Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej, oceny obserwowanych zjawisk, zebranego materiału – unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (nadmierne cytowanie z przewodników i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji pracy).

7.      Przygotowywane prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A4. Praca konkursowa wraz z załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Ograniczenie to nie dotyczy prac multimedialnych.

8.      Przez prace multimedialne rozumie się: filmy, prezentacje na CD, strony www – niebędące uzupełnieniem, bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie. Nadsyłane prace multimedialne muszą odtwarzać się z nośnika, na którym zostały przesłane. Autor zobowiązany jest podać nazwę i numer wersji programu, w którym praca powinna być odtwarzana.

9.      Przygotowując pracę na konkurs, autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami.

10.  Prace indywidualne lub zespołowe mogą być przygotowane przez uczestników pod opieką jednego nauczyciela lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku zespołów liczących 3 i 4 uczestników dopuszcza się przygotowywanie prac pod opieką dwóch nauczycieli, osób pełnoletnich.

11.  W przypadku prac drukowanych lub pisanych ręcznie na stronie tytułowej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów oraz imię/imiona i nazwisko/nazwiska opiekuna/opiekunów. Na kolejnej stronie należy umieścić dane według wzoru, którym jest „Karta identyfikacyjna pracy” (zwana dalej kartą) stanowiąca załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

12.  Do każdej pracy zgłaszanej na konkurs musi zostać załączona wypełniona karta. Nie może być ona połączona z pracą w sposób trwały – należy zachować możliwość jej odłączenia od pracy, bez możliwości ich uszkodzenia.

Dane zawarte w karcie stanowią dla organizatorów poszczególnych etapów konkursu, podstawę do przygotowania protokołów, list rankingowych oraz dyplomów dla uczestników.

Oryginalna karta wędruje wraz z pracą poprzez poszczególne etapy konkursu i jest archiwizowana przez organizatora najwyższego etapu, do którego trafiła praca. Organizatorzy etapów niższego szczebla mogą sporządzić kserokopie karty.

13.  Strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań i innych źródeł, z których korzystano przy jej pisaniu).

14.  W konkursie ustanowiona jest kategoria międzynarodowa. Może w niej brać udział młodzież polonijna w wieku do lat 19. Prace pochodzące spoza granic Polski należy przesłać w terminie do 1 marca danego roku, na adres: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Poznajemy Ojcowiznę”.

15.  Konkurs realizowany jest w etapach: szkolnym; oddziałowym/miejskim, wojewódzkim i centralnym. Etapy: szkolny, oddziałowy/miejski organizują jednostki PTTK (koła, kluby, oddziały). Etap wojewódzki organizują poszczególne jednostki regionalne (struktury wojewódzkie) PTTK, ich wykaz adresowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Etap centralny organizuje Zarząd Główny PTTK.

16.  Rywalizacja w poszczególnych etapach konkursu, trwa w terminach:

a) etap szkolny                             – do 1 grudnia

b) etap oddziałowy/miejski          – do 15 stycznia

c) etap wojewódzki                     – do 15 marca

d) etap centralny                          – do 1 maja

 

IV. Etap szkolny, oddziałowy/miejski, wojewódzki

1.      Organizatorami poszczególnych etapów konkursu są ogniwa PTTK, korzystające z pomocy władz oświatowych, samorządowych i administracyjnych odpowiednich szczebli.

2.      Finały konkursu na poszczególnych etapach, powinny w swoich programach uwzględniać prezentację prac, wystawy, dyskusje nad metodami sporządzania dokumentacji krajoznawczej oraz takie formy podsumowania konkursu, które dawać będą satysfakcję autorom za ich trud włożony w przygotowanie prac. Konkurs na każdym z etapów promuje Małą Ojczyznę, dane województwo jak i całą Polskę.

3.      W każdym z etapów organizatorzy powołują komisje oceniające prace. W składzie tych komisji powinny znaleźć się osoby kompetentne do oceny wartości prac pod względem:

–      zawartości merytorycznej opracowania (np. wiedzy krajoznawczej, historycznej, geograficznej, etnograficznej),

–      oceny poziomu literackiego oraz wyrazu artystycznego pracy (np. przyjęte rozwiązania plastyczne, jakość fotografii, strona edytorska).

4.      Należy dążyć do nagradzania i wyróżniania jak największej grupy autorów prac na każdym z etapów konkursu. O liczbie prac zgłaszanych do etapu oddziałowego i wojewódzkiego decydują bezpośrednio ich organizatorzy.

5.      Organizatorzy konkursu, na poszczególnych jego etapach, mogą działać w oparciu o lokalne regulaminy lub ustalenia dotyczące konkursu pod warunkiem ich zgodności z niniejszym regulaminem.

6.      Na poszczególnych etapach do, wojewódzkiego włącznie, dopuszcza się załączniki do pracy w postaci makiet, gablot itp. Na etap centralny, należy przesłać tylko prace, w formacie nie większym niż A4, z ewentualną dokumentacją fotograficzną ponadwymiarowych załączników.

7.      Na etap centralny, organizator etapu wojewódzkiego ma prawo zgłosić maksymalnie 10 najlepszych prac (w trzech typach szkół, po jednej w każdej kategorii):

a)      spośród prac ze szkół podstawowych, trzy prace:

–      jedną pracę w kategorii indywidualnej,

–      jedną pracę w kategorii zbiorowej,

–      jedną pracę multimedialną indywidualną lub zespołową,

b)      spośród prac ze szkół gimnazjalnych, trzy prace:

–      jedną pracę w kategorii indywidualnej,

–      jedną pracę w kategorii zbiorowej,

–      jedną pracę multimedialną indywidualną lub zespołową,

c)      spośród prac ze szkół ponadgimnazjalnych, trzy prace:

–      jedną pracę w kategorii indywidualnej,

–      jedną pracę w kategorii zbiorowej,

–      jedną pracę multimedialną indywidualną lub zespołową,

d)     dodatkowo organizator etapu wojewódzkiego, ma prawo zgłosić na etap centralny jedną pracę wybraną spośród wszystkich prac ocenianych na etapie wojewódzkim, bez względu na kategorię i typ szkoły.

8.      Organizator etapu wojewódzkiego, może zgłosić mniejszą liczbę prac niż wymieniono w punkcie IV.7 podpunktach a), b), c), d). W przypadku zgłoszenia na etap centralny w którymś z punktów większej ilości prac, do oceny zostanie zakwalifikowana automatycznie jedynie praca uwidoczniona w protokole z etapu wojewódzkiego na miejscu pierwszym.

9.      Podstawą zgłoszenia prac na etap centralny jest protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji konkursowej, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

10.  Każda praca zgłaszana na etap centralny musi posiadać załączoną „Kartę identyfikacyjną pracy”.

11.  Protokół, o którym mowa powyżej, wraz z pracami i kartami identyfikacyjnymi powinien być dostarczony do Zarządu Głównego PTTK w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca (jest to ostateczna data dostarczenia przesyłki do ZG PTTK. Na przesyłce należy umieścić dopisek „Poznajemy Ojcowiznę”). Organizator etapu wojewódzkiego dodatkowo przesyła protokół komisji etapu wojewódzkiego w edytowalnej postaci elektronicznej na adres: poczta@pttk.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Poznajemy Ojcowiznę”).

 

V. Etap centralny

1.      Ocena prac jest dokonywana przez Jury Konkursu powoływane przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Jury Konkursu dokonuje oceny prac zgłoszonych na etap centralny w poszczególnych kategoriach.

2.      Autorzy prac nadesłanych na etap centralny otrzymują dyplomy i nagrody według następujących zasad:

a)      dyplomy, nagrody książkowe lub rzeczowe otrzymują autorzy prac za zdobycie Grand Prix w poszczególnych typach szkół: podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

b)      dyplomy, nagrody książkowe lub rzeczowe otrzymują autorzy prac za miejsca I-III w każdym typie szkół, oddzielnie w kategorii indywidualnej, oddzielnie w kategorii zbiorowej.

c)      dyplomy za udział w konkursie otrzymują autorzy wszystkich prac ocenianych na etapie centralnym (maksymalnie 10 prac zgłoszonych z danego województwa, dopuszczonych do postępowania konkursowego).

d)     podziękowania otrzymują wszyscy opiekunowie prac zgłoszonych na etap centralny.

3.      Na etapie centralnym przyznawane są nagrody specjalne:

– im. Łukasza Wojeckiego – wielokrotnego, tragicznie zmarłego, laureata konkursu na szczeblu krajowym; fundowana przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, dla autora(rów) jednej z prac zgłaszanych na etap centralny.

– im. Heleny Cieślak – Członka Honorowego PTTK, pomysłodawczyni konkursu. Nagroda przyznawana jest dla opiekunów, szczególnie zasłużonych w przygotowywaniu uczestników konkursu.

4.      Zależnie od poziomu i zawartości merytorycznej prac przewiduje się nagrody specjalne fundowane przez organizacje, instytucje, stowarzyszenia, redakcje i sponsorów konkursu.

5.      Każdą edycję konkursu kończy Centralny Zlot Laureatów, organizowany co roku na terenie innego województwa.

6.      Nadesłane na etap centralny prace, które nie zostaną nagrodzone, są odsyłane na podany w pracy adres opiekuna w terminie trzech miesięcy od zakończenia danej edycji konkursu.

7.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nagrodzonych na okres jednego roku od zakończenie danej edycji konkursu. Prace te, są prezentowane na wystawach pokonkursowych.

 

VI. Postanowienia końcowe

1.        Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację danych osobowych autora i opiekuna (imię, nazwisko, miejscowość, szkoła) w protokołach konkursu oraz oficjalnych informacjach konkursowych.

2.        Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość publikowania wybranych prac konkursowych zgodnie z prawem autorskim.

3.        Autorzy prac, wyrażają pisemną zgodę na ewentualną publikację opracowań w dowolnej formie przez organizatorów (załącznik nr 1).

4.        Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Radzie Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.

5.        Nowelizacja regulaminu przyjęta przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w dniu 11 czerwca 2011 roku.

6.        Znowelizowany regulamin, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 253/XVII/2010 z dnia 23 września 2011 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje od roku szkolnego 2011/2012.

 

Załączniki do regulaminu:

–      „Karta identyfikacyjna pracy” (załącznik nr 1)

–      Wzór protokołu z posiedzenia komisji konkursowej Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” (załącznik nr 2)